Hírek

2018. évi LXXXII. törvény

az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról[1]

9. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

78. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)

„23. az adó-, jövedéki- és járulékügyben, valamint a vámigazgatási ügyben kezdeményezett elsőfokú eljárás - ideértve a kizárólag ezen ügyek lefolytatása érdekében indított egyéb eljárásokat is -, kivéve az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást;”

(2) Az Itv. 33. § (2) bekezdése a következő 73. ponttal egészül ki:

(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)

„73. az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i 2016/1191/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti többnyelvű formanyomtatvány kiállítása.”

79. § Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Illetékmentes a polgári és közigazgatási ügyekben:)

„a) az eljárás, ha a bíróság az eljárást (ideértve a fellebbezési és a felülvizsgálati eljárást is) megindító beadványt - cégbírósági eljárás esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül - visszautasítja, vagy az eljárást a Pp. 259. §-ában foglalt okokból, illetve az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok megszegése miatt vagy azért szünteti meg, mert az eljárást megindító beadvány visszautasításának lett volna helye, továbbá az ezen eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés és felülvizsgálat;”

80. § (1) Az Itv. 73. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve - amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni.”

(2) Az Itv. 73. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a (2) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával, a (4a) bekezdés szerinti elektronikus eljárásban készpénz-átutalással történő illetékfizetés esetén a készpénz-átutalási megbízás feladóvevényén szereplő azonosító szám (8 számjegyű azonosító), a megfizetett eljárási illeték összegének és a befizetés időpontjának feltüntetésével kell közölni az eljáró hatósággal.”

81. § Az Itv. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az eljárás az 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján illetékmentes, a megfizetett illeték 80. § (1) bekezdés i) pontja szerinti visszatérítésének kizárólag akkor van helye, ha a keresetlevelet szabályszerűen, a Pp. alapján a joghatás fennmaradására előírt határidőn belül ismételten nem nyújtották be. E tényről a bíróság - annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül - értesíti az illetékes állami adóhatóságot, vagy ennek elmulasztása esetén az adózó kérelmére igazolást állít ki.”

82. § Az Itv. 103. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A 33. § (2) bekezdés 73. pontja az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i 2016/1191/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének való megfelelést szolgálja.”

83. § Az Itv. 57. § (4) bekezdés b) pontjában a „lakóhelyén, tartózkodási helyén” szövegrész helyébe a „lakcímén, tényleges tartózkodási helyén” szöveg lép.

84. § Hatályát veszti az Itv.

a) 58. § (1) bekezdés b) pontja;

b) 58. § (2) és (6) bekezdése.

28. Hatályba léptető rendelkezések

251. § (1) Ez a törvény - a (2)-(11) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 245. § a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.

(3) A 169. § (1) bekezdése 2018. december 31-én lép hatályba.

(4) Az 1. §-7. §, a 9. §, a 13. §-15. §, a 16. § (1)-(2) és (5) bekezdése, a 17. §-25. §, a 26. § (1)-(4) és (6) bekezdése, a 27. §-33. §, a 34. § (2) és (3) bekezdése, a 36. § (2) bekezdése, a 37. §, a 38. § 1-6. és 10-13. pontja, a 39. §-42. §, a 44. §, a 47. §-48. §, az 50. §, az 52. §-55. §, az 57. §-59. §, a 61. §-63. §, a 64. § 1. pontja, a 65. § 1. pontja, a 66. §-74. §, a 75. § 1-6. és 8-17. pontja, a 76. §-77. §, a 85. §-90. §, a 107. §-114. §, a 116. §-135. §, a 137. §-168. §, a 169. § (2) bekezdése, a 170. §-224. §, a 230. §-240. §, a 241. § (1) bekezdése, a 242. §, a 244. §, a 252. § és az 1. melléklet 1., 3., 4. és 6-9. pontja, valamint a 2-5. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 75. § 7. pontja, a 115. § és a 136. § 2019. február 1-jén lép hatályba.

(6) A 78. § (2) bekezdése és a 82. § 2019. február 16-án lép hatályba.

(7) Az 1. melléklet 5. pontja 2019. július 1-jén lép hatályba.

(8) A 8. §, a 65. § 2-4. pontja és a 241. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

(9) Az 56. § és a 241. § (3) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

(10) A 241. § (4) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

(11) A 241. § (5) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

 




[1] Kihirdetve: 2018. XI. 23.