Történet

Az 1874. évi XXXIV. törvénycikk hozta létre az ügyvédi kamarák rendszerét. Ennek során Magyarország területén 27 ügyvédi kamara alakult, - közöttük a Szegedi Ügyvédi Kamara is - az 1875. február 21. napján megtartott közgyûlésen 146 ügyvédi létszámmal.

kert1A kamara elsõ elnökeként dr. Magyar János ügyvédet választotta a közgyûlés, akit kamaránk jelenlegi elnöke, mint 17. megválasztott elnök követ. A Szegedi Ügyvédi Kamara - az akkori földrajzi elhelyezkedésnek megfelelõen - Bajától-Gyuláig, Szolnoktól-Szabadkáig terjedõ területen fejtette ki tevékenységét.

A jogszabály alapján kialakuló ügyvédi rendtartás és autonómia a Szegedi Ügyvédi Kamarának is feladatává tette az ügyvédi hivatás erkölcsi tekintélyének megóvását, az ügyvédek jogainak védelmét, a kötelesség teljesítésének ellenõrzését. Ugyanakkor feljogosította az ügyvédséget, hogy az ügyvédi kamarán keresztül a jogszolgáltatás és az ügyvédség tevékenységi területén jelentkezõ hiányok orvoslására a szükséges lépéseket megtegye, továbbá feljogosította a kamarát a fegyelmi jogkör gyakorlására és az ügyvédi, valamint ügyvédjelölti felügyeletre.

A Szegedi Ügyvédi Kamara életében sem múlt el nyomtalanul a XX. század rendkívül nehéz, vészterhes, háborúkkal és személyek ellen irányuló politikai és kormányzati állásfoglalásokkal kialakított idõszaka. Mégis meg kell említenünk, hogy az adott lehetõségek és körülmények közepette dr. Széll Gyula öt egymás utáni alkalommal megválasztott kamarai elnök, majd a késõbbiek során dr. Czibula Antal és a 40-es, 50-es évek során dr. Lóránt László elnökök kiváló érzékkel és emberi megértéssel vezették ügyvédi kamaránkat.

A háborút követõen az 1958. évi megvalósuló egyéni ügyvédkedés lényegében általános jelleggel a Szegedi Ügyvédi Kamara területén is helyt vállalt az állampolgárok jogainak és kötelezettségeinek érvényesítésével kapcsolatos eljárásokban. Természetszerûleg hallgatólagosan, mindenki tudta és ismerte, hogy az ügyvédség csak látszólagos része az igazságszolgáltatásnak és csupán lépésrõl-lépésre lehetett az ügyvédség helyének és tevékenységének alapvetõ formáit és részeit elfogadtatni.

A Szegedi Ügyvédi Kamara területén 1958. után 10 ügyvédi munkaközösség alakult, ebbõl 5 Szegeden, illetõleg Makón, Hódmezõvásárhelyen, Szentesen, Csongrádon és Kisteleken.

Kamaránk életében ma is szép emléket jelent az 1975. évi - és a Szegedi Ügyvédi Kamara fennállásának 100 éves évfordulója alkalmából - megtartott ünnepi közgyûlés. Ezen a közgyûlésen az azóta már köztünk nem lévõ feledhetetlen kollégánk, dr. Habermann Gusztáv tartott megemlékezést, amely még ma is maradandó megállapításokat és elvárásokat fogalmazott meg a kamaránkban mûködõ ügyvédeink tevékenységével kapcsolatban.

A kialakult munkaközösségek fokozatosan kerültek megszûnésre és 1991. év óta kamaránk területén egyéni ügyvédek, illetõleg ügyvédi irodák fejtik ki tevékenységüket.inter2

A kamara létszáma az elmúlt 10 évben igen jelentõs változáson ment keresztül. A korábbi zárt létszámú, 120-130 fõs ügyvédi és 10-15 fõs ügyvédjelölti létszám jelenleg 419 mûködõ ügyvédet jelent, amely létszám a szünetelõ státuszban lévõkkel együtt 449 fõ.

Kamaránk ügyvédjelölti létszáma 101 fõ, alkalmazott ügyvédi létszáma 5 fõ. Mindez azt jelenti, hogy a mai, illetõleg jelenlegi kamarai nyilvántartásokat, a kamara és az elnökség hatáskörébe tartozó ügyek megszervezését és lebonyolítását korszerû berendezéseink és nyilvántartásaink gépi feldolgozása nélkül ma már nem volna lehetséges megoldani.

Kamaránk életében igen jelentûs elûrehaladást és lépést jelentett új kamarai székházunk megvásárlása és annak nagy összegû költséggel és ráfordítással történõ felújítása.

Örömünkre szolgál, hogy a felújítás terheit 2001. év végére teljes egészében ki tudtuk egyenlíteni és kamaránk Szeged város központjában, gyönyörû elhelyezésében tudja folytatni tevékenységét.

Kamaránk változatlanul nem a megye, hanem létrejöttekor kapott elnevezésén, tehát Szegedi Ügyvédi Kamara néven szerepel.

Fontos és jelentõs esemény volt kamaránk életében a 2000. június 2-án megtartott ünnepi közgyûlés, amikor kamaránk 125 éves fennállását ünnepelte, ahol az igazságügyi kormányzat, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége és társkamaráink szinte teljes létszámban képviseltették magukat.

Kamaránknál a legutóbbi választás 2002. március 9. napján volt, amikor is a jelenlegi tisztségviselõket a kamara tagsága megválasztotta.

inter1

Gondjaink és problémáink - úgy érezzük - általánosak és megegyezhetnek társkamaráink problémáival. Így különösen a túlzott létszám /ezen belül minden vizsgálódás hiánya/, a fegyelmi helyzet, a többségében kellõ alappal nem bíró panaszok áradatának intézése. Ennek jellemzésére elegendõnek tûnik csupán arra utalni

Õszintén reméljük, hogy kamaránkról, valamint annak életérõl nyújtott rövid bemutatkozó áttekintésünk hozzájárul azon mély gondolatú törekvéshez, hogy a magyar ügyvédtársadalom kamaránkat megismerhesse, illetõleg mi is megismerhessük társkamaráink életét és tevékenységét., hogy az általában másfél hónaponként megtartandó elnökségi üléseinken szinte rendszeres a 40-60 elõterjesztés megtárgyalása, illetõleg az ezzel kapcsolatos állásfoglalások és határozatok meghozatala.